Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 21. marts 2017:

 

Ad 1:Dirigent:

Kirsten Eskildsen er foreslået og valgt.
Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indvarslet .

Ad 2: Formandens beretning:
Se beretning HER

Ad 3: Fremlæggelse af regnskab for 2016
ved kasserer Kirsten Krei:

Regnskabet blev runddelt.
Kirsten redegjorde for investeringerne, som var grunden til et negativt resultat på 53.531 kr.

Ad 4: Godkendelse af beretning samt regnskab:

Beretningen enstemmigt godkendt.
Regnskabet er enstemmigt godkendt

Ad 5: Valg til bestyrelsen:

Lindy Larsen, Jørgen Hald, Klaus Bergstrøm og KIrsten La Cour er på valg for 2 år. Kirsten ønsker ikke genvalg. Brian Buchhave ønsker at indtræde.
Der indkom ikke øvrige forslag. Alle 4 kandidater blev genvalgt og nyvalgt.

Suppleant: Grethe Olsen og Brian Buchhave. Grethe modtager genvalg.
Kasper Schlie ønsker at indtræde. Begge Suppleanter blev indvalgt.

LMO genvalgt som revisionsfirma.

Ad 6: Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag modtaget til bestyrelsen.

Ad 7: Evt.

Erik Schmidt fremlagde ønske om, at der også kunne indgå nyere film til plejehjemmet. Erik blev opfordret til at kigge med i udvalget. Kirsten Eskildsen gjorde opmærksom på muligheden for §18, som er paragraffen for Frivilligt, Socialt Arbejde. Det kunne bistå med befordringen af plejehjemmets brugere. Ellen vil kontakte Mette Hyllested om evt. kørselstilskud.
Endvidere bemærkning om, at Mette Hyllested skal annoncere filmens titel. Ellen har planlægningsmøde med plejehjemmet - både i forhold til pris for nyere spillefilm, omtale, medhjælpere mv.. Hvis vi vælger nyere film, kan det annonceres i Samsø Posten og tilbuddet kan være for alle.

Spørgsmål til det lavere billetsalg end budgetteret. Faldet er generelt på landsplan, så det er også et udtryk for filmudvalget.

Bemærkning til det til tider højere lydniveau. Ønske om at operatøren kunne nedjustere lydniveauet. Modsvaret er, at det er kunstens bevidste lydniveau.

Stor tak til filmudvalget og lydhørhed for filmønsker og stor tak for driften af Filmklubben.

Ønske om arrangementer for filmklubbens medlemmer, hvor filminteressen kan drøftes.

Stor tak til Kirsten La Cour for engagementet i bestyrelsen.

Kirsten Eskildsen takkede for en ukompliceret generalforsamlingen.

Tak til Kirsten for ledelse af generalforsamlingen.

 

Referent    Karin Birkmand